Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Kurs mistrza ceremonii liturgicznych

Podstawowym zadaniem liturgii jest uświęcenie naszej ludzkiej codzienności. Liturgia ma nas wewnętrznie przemieniać, ma być ona spotkaniem z Niewidzialnym, którego kontemplujemy pod osłoną widzialnych znaków. Nie jest ona żadnym wytworem ludzkich rąk, czy umysłów, lecz otrzymujemy ją wszyscy jako dar Kościoła i Tradycji. W gruncie rzeczy jest to dar samego Boga, który czyni nas w ten sposób uczestnikami Swojego życia. Świętą posługę w liturgii wypełniają ministranci. Starsi z nich, odpowiednio przygotowani, jako lektorzy, proklamują uroczyście słowo Boże. Jednak nad całością przebiegu czynności liturgicznych czuwa mistrz ceremonii.

W praktyce, w naszych wspólnotach parafialnych, tę funkcję wypełniają najstarsi lektorzy.
W roku szkolnym 2007/08 Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej zorganizowało specjalny kurs przeznaczony dla przyszłych ceremoniarzy. Na zaproszenie odpowiedziało blisko 40 chłopców z całej diecezji, którzy przybyli na pierwszą sesję w piątek 23 listopada 2007 do seminarium. Warto tutaj zaznaczyć, że cały kurs obejmował trzy sesje weekendowe, wypełnione wykładami i ćwiczeniami, przede wszystkim z dziedziny liturgiki.

Kurs ceremoniarza miał na celu przygotowanie lektorów do następujących zadań: pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw; pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów; prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej; czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia; dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii; pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Pierwsza sesja rozpoczęła się wieczornym wykładem na temat teologii świątyni i nabożeństwem drogi krzyżowej. Natomiast w sobotę kursanci, wpisując się w program dnia alumnów seminarium, poświęcili czas na praktyczne ćwiczenia liturgiczne i słuchanie wykładów. Znawcy konkretnych zagadnień: m.in. Piotr Goniszewski, Magdalena Jesień, Anna Drzewiecka, Mieczysław Chruściel, ks. Robert Masalski, ks. Kazimierz Mańkowski, przedłożyli ciekawe tematy z dziedzin: liturgiki, Pisma Świętego, pedagogiki, archiwistyki i duchowości. Szczególnym zainteresowaniem przyszłych ceremoniarzy cieszyły się połączone z prezentacją multimedialną zajęcia dotyczące kultu w Świątyni Jerozolimskiej oraz źródeł liturgii chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Z pewnością przydatne i pożyteczne, ze względu na przyszłą pracę z grupami ministrantów, były ćwiczenia z pedagogiki i psychologii rozwojowej dotyczące metod rozwiązywania konfliktów. Nie mniej ciekawe okazało się spotkanie poświęcone sztuce i architekturze kościelnej. Podobnie przebiegały kolejne sesje, wypełnione ciekawymi wykładami i ćwiczeniami liturgicznymi.

Przyszli ceremoniarze powinni być szczególnie wrażliwi na piękno. To właśnie piękno celebracji liturgicznej jest dla wiernych epifanią tego Piękna, które jest wieczne i absolutne. Piękno jest elementem konstytutywnym liturgii, ponieważ jest ono odblaskiem samego Boga, źródła i twórcy piękna. Mottem trzech sesji kursu ceremoniarza były słowa Jana Pawła II o pięknie i godności liturgii świętej: „Celebracja liturgiczna to akt cnoty religijności, który zgodnie ze swoją naturą winien się odznaczać głębokim poczuciem sacrum. Pojedyncze osoby i cała wspólnota podczas sprawowania liturgii winny zdawać sobie sprawę z tego, że w sposób szczególny znajdują się w obliczu Tego, który jest po trzykroć święty i transcendentny. Stąd też postawa wymagana od uczestników liturgii winna być przepojona czcią i poczuciem świętej bojaźni, płynącej ze świadomości, że stoimy przez majestatem Boga.” Ważnym zadaniem parafialnych mistrzów ceremonii liturgicznych pozostaje urzeczywistnienie tego pragnienia naszego papieża w poszczególnych wspólnotach parafialnych.

W niedzielę 2 marca 2008 o godz. 11.30 podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele seminaryjnym Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki udzielił wszystkim kursantom promocji do posługi ceremoniarza.